هرچند در برخی نواحی ایران هنوز برف هست و می بارد و راهها را مسدود کرده اما در اراک شاهد نفسهای آخر زمستان هستیم.

عکس از:مجید دوست محمدی- پارک کوهستانی گردو