عکس از:علی شریفی-اراک زمستان 1389

عکس از:علی شریفی-اراک زمستان 1389