جاسب منطقه ای دیدنی واقع در جاده نراق به مشهد اردهال می باشد

مشهد اردهال کاشان

قبر سهراب سپهری شاعر معاصر

فین کاشان(محل قتل امیر کبیر)

عکسها از: مجید دوست محمدی-شهریور 1390