تصاویری از استاد رخسار

عکسها از:مجید دوست محمدی

تقدیم به دوست خوبم:علی آقای شریفی